atžaryti

atžaryti
1 atžãryti 1. intr. godžiai valgant atsigriebti: Tai atžãrijai ir už vakarykščią? Paį. | refl.: Na, vaikai, šiandie gerai atsižãrykit – rytoj pasnykas Paį. 2. tr. daug nupjauti, nukirpti: Tokį didelį kampą atžãrijo pyrago, kad aš niekaip nesuvalgiau Ds. Stasiuk, eik atžãryk lopinį Švnč. 3. tr. smarkiai primušti, prilupti: Aš tave pasiguldęs atžarysu Kos 107. 4. intr. trenkti, daužti: Kad atžãrijau šuniuo, tai dabar neloja ant savo žmogaus Rod. \ žaryti; apžaryti; atžaryti; įžaryti; išžaryti; nužaryti; pažaryti; prižaryti; sužaryti; užžaryti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apžaryti — 1 apžãryti tr. 1. godžiai nuvalgyti: Žiūrėk, svečiai ir tortą jau gerokai apžãrijo Paį. 2. apmušti, aplupti: Šiandien apžàrijo jį tėvas Kkl. Tėvas apžãrijo ir vėl nuvežė į mokyklą Ėr. žaryti; apžaryti; atžaryti; įžaryti; išžaryti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžaryti — 1 išžãryti tr. 1. Všk godžiai išvalgyti: Argi tu vienas galėjai tiek išžãryt? Paį. Sveikas kaip ridikas: cielą bliūdą barščių išžãrijo Rd. 2. išpjauti: Par dvi dienas ir išžãrijo pievą Ds. 3. Jnš, Šln primušti, prilupti: Nusmaukė kelnes ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužaryti — 1 nužãryti 1. intr. smarkiai nulyti: Užejo debesis, ka nužãrijo, ta nužãrijo, visi pašaliai šlapi paliko Vkš. Užėjo nedidelis debesėlis, ale kad nužãrijo, tuoj visi klanai pilni Ėr. 2. tr. nuėsti: Tai kad nužãrijo arkliai visą dobilų kertę – …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažaryti — 1 pažãryti tr. kiek papjauti: Pažãrysim šiandie rugius Upt. žaryti; apžaryti; atžaryti; įžaryti; išžaryti; nužaryti; pažaryti; prižaryti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižaryti — 1 prižãryti tr. 1. daug privalgyti, prikimšti: Kad prižãrijom, tai prižãrijom vyšnių! Jnš. Ot kad prižãrijom virtinių! Upt. | Kad prižàrijo pilvą, ir eina dabar puškėdamas Grž. | refl.: Galėjai prisižãryt tiek ir tiek! Paį. 2. daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužaryti — 1 sužãryti 1. tr. godžiai suvalgyti: Sužàrija po puskilogramį lašinių, kur nebūs raudonas! Krš. Grybai neprapuls: tėvas paralkęs rytoj sužãris Mžš. 2. intr. suduoti, supliekti: Sužãrysiu vytį paėmusi par tas kenkles, i žinosi Trk. Kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užžaryti — 1 užžãryti intr. 1. suduoti, supliekti: Tokiam reikėjo gerai užžãryt, tiek jis tai nė jaust nejautė Paį. 2. gerai išsibarti: Kai pamatydavo pypkę įsikandę [sūnūs], tai kad užžãrydavo [motina], ta pypkė iš dantų iškrisdavo Šlv. žaryti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įžaryti — 1 įžãryti tr. smarkiai sulyti: Teip inžãrijo lietus šieną, kad par kelias dienas neišdžius Ds. žaryti; apžaryti; atžaryti; įžaryti; išžaryti; nužaryti; pažaryti; prižaryti; sužaryt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žaryti — 1 žãryti, ija ( yja), ijo ( yjo), žàryti 1. intr. NdŽ, KŽ, Grk, Sdb, Gdr smarkiai lyti, pliaupti: Lytus žãrija, t. y. džadija J. Lietus žãrija in manę, o aš bėgu Vp. Kad žãry[ja], tai žãry[ja] ligi pat vakaro Vdk. Kas bus, kad kelinta diena …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”